Budowa światłowodu - co trzeba o niej wiedzieć przy inwestycji budowlanej na osiedlu jednorodzinnym?

ŚwiatłowódBudowa osiedla domów mieszkalnych wiąże się z określonymi wymogami dotyczącymi wyposażenia go w odpowiednią infrastrukturę. Jej rodzaj i charakter określają stosowne rozporządzenia. Dotyczą one również instalacji telekomunikacyjnej, definiowanej jako zgodny z PN układ elementów zainstalowany i połączony pod względem technicznym i funkcjonalnym. W myśl najnowszych przepisów powinna to być światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna.

Formalności przy budowie światłowodu na osiedlu jednorodzinnym

Obowiązek wykonania sieci światłowodowej na osiedlu domów mieszkalnych nakłada na inwestora Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1289).

Co ważniejsze, przepis ten precyzyjnie określa również rozlokowanie poszczególnych elementów instalacji takich jak punkt styku instalacji z siecią publiczną, możliwości techniczne sieci (szerokopasmowy dostęp do Internetu), a nawet typ i parametry techniczne włókien światłowodowych.

Instalacja nowoczesnej sieci światłowodowej przez dewelopera z pewnością jest działaniem na korzyść inwestycji. Zanim jednak zdecyduje się on na takie rozwiązanie, niezbędne jest dopełnienie określonych formalności.

Pierwszym pytaniem, jakie się pojawia w tej kwestii, jest to o wymagane pozwolenie na budowę. W myśl Prawa budowlanego (art. 29 ust. 1 pkt 20) pozwolenia nie wymaga budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Natomiast art. 29 ust. 1 pkt 20 nakłada na inwestora obowiązek sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prawo dopuszcza jednak sytuacje, w których budowa obejmuje instalację większą niż przyłącze. W jej przypadku pozwolenie jest wymagane.

Techniczne aspekty budowy światłowodu

Podobnie, jak w przypadku każdej inwestycji budowlanej czy technicznej, tak i przy budowie linii światłowodowej największym problemem jest wykonanie projektu drogi kablowej.

Warto pamiętać, że w przestrzeni miejskiej musi ona przedrzeć się przez gęstą sieć infrastruktury obejmującej rurociągi i okablowanie - na dodatek przebiegającej w różnych środowiskach, niekiedy intensywnie zabudowanych. W przypadku większych inwestycji wiąże się to również z uzyskaniem tzw. prawa drogi, co, wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej, jest czasochłonne i kosztowne.

W celu ominięcia czy też zminimalizowania tych problemów wykorzystuje się różne dostępne rozwiązania, takie jak już istniejące sieci kanalizacyjne, energetyczne czy zatapianie światłowodów w asfalcie. Większość z tych metod jednak nie jest stosowana na skalę masową i może być wykorzystana tylko w określonych przypadkach.

Drugą istotną kwestią jest znalezienie złotego środka pomiędzy kosztem wykonania instalacji, a jej możliwościami technicznymi. Oczywiste jest, że dla przyszłego użytkownika liczy się głównie wysoki standard. Natomiast dla dewelopera jego uzyskanie oznacza znacznie wyższe nakłady na materiały i wykonanie. Dlatego też projekt sieci światłowodowej powinien uwzględniać takie techniki jej kładzenia, które zapewnią najlepsze efekty.

Jakie są techniki kładzenia światłowodu na osiedlu jednorodzinnym?

Budowa sieci światłowodowej na osiedlu domów jednorodzinnych wymaga przede wszystkim wyboru drogi kablowej. Nie ma tu jednoznacznych wskazań dotyczących najlepszego rozwiązania. Jest ono uzależnione od wielu czynników, w tym między innymi od dostępnych już naniesień czy rodzaju podłoża i kosztów wykonania prac ziemnych.

W praktyce stosuje się dwie podstawowe techniki układania światłowodów. Nie są one jedyne, gdyż jak wspomniano wcześniej, na wybór drogi kablowej składa się wiele okoliczności, w tym, chociażby charakter środowiska. Techniki te dzielą się na doziemne i podwieszane.

Techniki doziemne:

  • polegają na układaniu pod ziemią rur z HDPE, w których umieszcza się kable światłowodowe,
  • mają formę mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej od 5 do 16 mm i średnicy wewnętrznej od 3,5 do 12 mm,
  • umożliwiają wdmuchanie do nich zarówno dwóch jak i kilkudziesięciu włókien, zależnie od potrzeb instalacji,
  • zajmują niewiele miejsca i są łatwe w układaniu,
  • charakteryzują się wysoką trwałością i żywotnością do 30 lat,
  • są bezpieczne.

Głównymi wadami technik doziemnych są konieczność uzyskania zgody wszystkich właścicieli gruntów, przez które przechodzi mikrorurociąg, oraz wysokie koszty prac ziemnych.

Technika podwieszana:

  • sprowadza się do wykorzystania już istniejącej podbudowy słupowej (linie energetyczne czy stare linie telefoniczne),
  • jest znacznie tańsza i szybsza w wykonaniu,
  • zapewnia bezpośredni dostęp do okablowania.

I to zapewne jedyne zalety tego rozwiązania. Sieci napowietrzne są bowiem narażone na działanie czynników pogodowych, zrywanie przez spadające gałęzie, zamarzanie czy uszkodzenia przez wandali. Z pewnością nie są też ozdobą nowoczesnego osiedla.

Poza tym wymienione wcześniej rozporządzenie ogranicza ich budowę do już istniejącej podbudowy słupowej. Technika ta jednak sprawdza się przy tworzeniu rozległych sieci, zwłaszcza że do montażu kabli wykorzystuje się też słupy wysokonapięciowe.

Sposoby podłączenia światłowodu na osiedlu domków jednorodzinnych

Jeśli w osiedlu ma się znajdować sieć światłowodowa, budowa linii zewnętrznej stanowi dopiero pierwszy krok takiej inwestycji. Drugim jest podłączenie światłowodu do poszczególnych budynków. Zanim gniazdo abonenckie znajdzie się w każdym budynku, niezbędne jest doprowadzenie linii przez szereg punktów dostępowych. Centralnym punktem osiedlowym jest szafa uliczna umieszczana w miejscu doprowadzenia sieci do osiedla. Pełni ona funkcję głównego punktu dostępowego (GDP).

Następnie cały teren zabudowy dzieli się na sektory (obszary abonenckie), z których każdy otrzymuje własny punkt dystrybucyjny (słupek, mufka). Z niego z kolei są wyprowadzane przyłącza do poszczególnych budynków.

Istotnym elementem instalacji jest tzw. Optyczny Punkt Styku. Jest to miejsce w budynku, w którym instalacja publiczna jest łączona w domową. Najczęściej ma on formę skrzynki mieszkaniowej. W budynkach wielorodzinnych ma obowiązek zadbać o nią inwestor. W domu prywatnym musi ją kupić właściciel.

Dodatkowe kwestie przy budowie światłowodu

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe zazwyczaj składają się z domów parterowych lub jednokondygnacyjnych. Dlatego najczęściej jest w nich wykonywania infrastruktura pozioma. W budynkach wyższych, wielorodzinnych, niezbędne jest też wykonanie infrastruktury pionowej. Wówczas Optyczny Punkt Styku jest jeden dla całego obiektu.

Wyprowadzone z niego kable są umieszczane w szybie instalacyjnym, który prowadzi je do poszczególnych skrzynek abonenckich. Ich charakter, parametry i sposób montażu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065), z późniejszymi zmianami.

Komu można powierzyć budowę światłowodu

Budowa linii światłowodowej nie jest prostym zadaniem. Nie chodzi tu jedynie o możliwości techniczne czy sprzętowe, ale przede wszystkim o wiedzę na temat parametrów poszczególnych elementów instalacji takich jak np. typ włókien światłowodowych czy tłumienie toru światłowodowego. Osiągnięcie optymalnych efektów jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zadanie wykonają specjaliści.

Autor: www.wartel.pl.

Komentarze