Ocena techniczna - co to takiego?

Ocena technicznaWarto wiedzieć, na podstawie czego wydaje się ocenę techniczną, by nie mieć żadnych wątpliwości. Inaczej jest w przypadku krajowej oceny technicznej, a inaczej jeśli chodzi o europejską ocenę techniczną. Od czego zależą, i jak wyglądają, różnice?

Krajowa ocena techniczna

Wydawana jest na podstawie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na okres pięciu lat. Pod uwagę brane są także: przewidywana trwałość, opinie ekspertów, zidentyfikowanego wyrobu budowlanego. Ważnym czynnikiem są także badania i obliczenia z uwzględnieniem zharmonizowanych metod badań i obliczeń, zastosowane przepisy (techniczno-budowlane), a także zasady wiedzy technicznej.

Krajowa ocena techniczna wydawana jest dla zidentyfikowanego jednoznacznie wyrobu budowlanego określonego producenta. Nawet wtedy, gdy kilku producentów wytwarza wyroby o identycznej konstrukcji, wymiarach, wykorzystują ten sam materiał, powinni mieć odrębne Krajowe Oceny Techniczne dla swoich wyrobów. Dzieje się tak dlatego, że możliwe są różnice w organizacji, a także wykorzystanych technologiach produkcji, które mogą mieć znaczący wpływ na końcową jakość wyrobu.

By wydana została krajowa ocena techniczna, musimy wnieść opłatę. Również jej zmiana czy przedłużenie terminu własności może mieć miejsce jedynie na koszt wnioskodawcy. Opłata jest określana na podstawie iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin pracy wykonanej w ramach tych czynności. Pamiętajmy, że krajowa ocena techniczna wydawana jest na 5 lat, ale ten okres może zostać przedłużany na kolejne okresy (pod warunkiem, że nie będą dłuższe niż 5 lat). Krajowa ocena techniczna zaczyna obowiązywać niezwłocznie od dnia jej wydania.

Warto pamiętać, że Krajowa Ocena Techniczna nie dopuszcza do obrotu i stosowania w budownictwie. Stanowi ona jedynie specyfikację techniczną w procesie oceny właściwości użytkowych danego wyrobu budowlanego. Otrzymujemy krajowy certyfikat stałości własności użytkowych w oparciu o ocenę.

Europejska ocena techniczna

Dokumentem stanowiącym odniesienie do sporządzenia przez producenta deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest Europejska Ocena Techniczna, nazywa w skrócie EOT. Po jej otrzymaniu, nasz produkt otrzymuje oznakowanie CE. Zgodnie z europejskim dokumentem oceny EDO, europejska ocena techniczna jest udokumentowaną oceną właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk.

Europejska ocena techniczna wydawana jest, gdy wyrób budowlany nie jest objęty żadną zharmonizowaną specyfikacją techniczną - może to być norma zharmonizowana lub EDO, a także gdy nie jest w pełni objęty EDO.

EOT wydawana jest przez JOT, czyli jednostkę oceny technicznej. Może być również wydana na wniosek producenta lub jego przedstawiciela (upoważnionego przez producenta) mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Zawiera ogólne informacje na temat producenta i typu wyrobu, opis wyrobu, jego zastosowania, właściwości użytkowe wyrobu, odniesienia do metod stosowanych, ich oceny, przyjęty system oceny, weryfikacji stałości właściwości użytkowych, szczegóły techniczne.

Autor: www.itb.pl.

Komentarze