Podział oświetlenia awaryjnego - gdzie i w jakim celu się je stosuje?

Oświetlenie awaryjneOczywiste jest, że budowa różnego rodzaju budynków, niezależnie od ich przeznaczenia, uwzględnia odpowiedni system zasilania wymagany do normalnej pracy urządzeń. Oświetlenie podstawowe (czy to zewnętrzne, czy wewnętrzne) zwykle jest jednak niewystarczające, gdyż awaria podstawowego źródła zasilania nie tylko uniemożliwi zachowanie ciągłości pracy, ale również może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w danym budynku. Dlatego już na etapie planowania budowy uwzględnia się również konieczność uzupełnienia zasilania o niezależny od podstawowego system, zwany ogólnie oświetleniem awaryjnym.

Rola oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne, jak sama nazwa wskazuje, stosuje się na wypadek wystąpienia awarii zasilania podstawowego. Kluczową kwestią jest tutaj całkowita niezależność źródeł zasilania. Podstawowymi zadaniami oświetlenia awaryjnego są: umożliwienie ciągłości pracy (oświetlenie rezerwowe) oraz oświetlenie drogi bezpiecznego i szybkiego opuszczenia budynku w razie awarii.

Procedura wdrożeniowa oświetlenia awaryjnego jest regulowana przez polskie Prawo budowlane. Według jego wymogów oświetlenie awaryjne może być wdrożone jedynie w oparciu o projekt wykonany przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych i uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aby wykonana na podstawie projektu instalacja została dopuszczona do eksploatacji, koniecznym jest przeprowadzenie prób odbiorczych weryfikujących poprawność działania systemu. Co więcej, należy również pamiętać, że eksploatowana instalacja wymaga okresowych kontroli, przeprowadzanych przynajmniej raz w roku.

Podział oświetlenia awaryjnego ze względu na zastosowanie

W podstawowym zakresie oświetlenie awaryjne dzieli się na oświetlenie:

  • ewakuacyjne,
  • zapasowe.

Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku podczas zagrożenia, jak również umożliwiać podjęcie próby stłumienia potencjalnego niebezpieczeństwa w zalążku. Ten rodzaj oświetlenia dzieli się na trzy podgrupy: oświetlenie drogi ewakuacyjnej, oświetlenie strefy otwartej oraz oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej ma za zadanie zapewnić bezpieczne wyjście z miejsca zagrożenia i łatwe zlokalizowanie sprzętu pożarowego. Oświetlenie strefy otwartej, nazywane również antypanicznym, ma ułatwić osobom przebywającym w miejscu zagrożenia zachowanie spokoju i umożliwić łatwe rozpoznanie i dotarcie do drogi ewakuacyjnej. Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka to specjalny rodzaj oświetlenia stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w niebezpiecznej sytuacji lub zaangażowanych w potencjalnie niebezpieczny proces.

Oświetlenie zapasowe z kolei pełni rolę rezerwowego w stosunku do głównego źródła zasilania. Podczas awarii tego rodzaju oświetlenie umożliwia zachowanie ciągłości pracy lub też bezpieczne jej zakończenie.

Autor: www.awex.eu.

Komentarze